Ogólne Warunki Handlowe oraz informacje dla klientów:

 

1) Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe spółki Akapol Serwis s.c. (zwanej dalej

„Sprzedawcą”) stosuje się do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub

przedsiębiorcą (dalej „Klient”) a Sprzedającym obejmujących swoim zakresem towary

i/lub usługi wystawione przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym za

nieważne uznaje się stosowanie odrębnych warunków Klienta, chyba, że strony

postanowią inaczej.

1.2 Konsumentem, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest

każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych, które w przeważającej części nie

mogą zostać zaliczone ani do działalności handlowej, ani do działalności związanej z

wykonywaniem wolnego zawodu. Przedsiębiorcą, w rozumieniu niniejszych Ogólnych

Warunków Handlowych, jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do

czynności prawnych, która przy dokonywaniu czynności prawnych działa w

bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością handlową lub wykonywanym wolnym

zawodem.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów przedstawione w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią

wiążącej oferty z jego strony, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówień on-line

dostępnego w witrynie sklepu internetowego Sprzedawcy. Polega to na tym, iż Klient, po

umieszczeniu w wirtualnym koszyku wybranych towarów i/lub usług, a także po

ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku

finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do

towarów i/lub usług w koszyku.

2.3 Poza uruchomieniem przycisku finalizującego proces zamawiania, poprzez kliknięcie

dodatkowego pola wyboru Klient potwierdza, że jego zamówienie podlega opłacie.

2.4 Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru

wraz z numerem zamówienia w rozsądnym czasie po jej zawarciu..

2.5 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni

– poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub

tekstowej (faksem lub pocztą elektroniczną); decyduje wówczas data otrzymania

potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub

– poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; decyduje wówczas data

dostarczenia towaru Klientowi lub

– poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.

 

Jeśli zajdą co najmniej dwa z powyższych zdarzeń, umowa zostanie zawarta w

momencie, w którym jedno z tych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Nieprzyjęcie przez

Sprzedawcę oferty Klienta w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z

odrzuceniem oferty. Tym samym Klient nie będzie dłużej związany swoim

oświadczeniem woli.

2.6 Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po wysłaniu

oferty przez Klienta, a kończy się z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu

oferty.

2.7 W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem formularza zamówień on-line tekst

umowy zostanie przez Sprzedawcę zapisany i dostarczony Klientowi – po wysłaniu przez

niego zamówienia – w formie tekstowej (np. e-maila, faksu lub listu) wraz z niniejszymi

Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Po wysłaniu zamówienia pobranie tekstu umowy

przez Klienta ze strony internetowej Sprzedającego nie będzie już jednak możliwe.

2.8 Przed dokonaniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień

on-line Sprzedającego Klient może w dowolnej chwili poprawić swoje dane za pomocą

standardowych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto przed dokonaniem wiążącego

zamówienia wszystkie dane wyświetlane są ponownie w oknie potwierdzenia i mogą

zostać poprawione za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy.

2.9 Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

3) Prawo do odstąpienia

3.1 Konsumentom przysługuje zasadniczo prawo do odstąpienia.

3.2 Szczegółowe informacje związane z prawem do odstąpienia znajdują się w

pouczeniu o prawie do odstąpienia udzielonym przez Sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 Podane przez Sprzedającego ceny są cenami całkowitymi, podanymi w PLN.

Zawierają one ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki

są podane osobno w opisie danego produktu.

4.2 Klient ma do dyspozycji kilka sposobów płatności. Podane są one w sklepie

internetowym Sprzedającego.

4.3 Jeśli uzgodniono dokonanie przedpłaty, płatność jest należna natychmiast po

zawarciu umowy.

4.4 W przypadku wyboru metody płatności „PayPal” następuje realizacja płatności za

pośrednictwem dostawcy usług finansowych „PayPal” (Europe) S.a.r.l.. et Cie S.C.A.

22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Przy dokonywaniu płatności obowiązują

warunki korzystania z serwisu PayPal zamieszczone pod adresem

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=pl_PL. Z warunków

tych wynika między innymi wymóg, aby Klient otworzył konto PayPal, względnie

dysponuje już takim kontem.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawy towarów dokonuje się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez

Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod

uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedającego.

5.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku dostawy towarów lub

jej opóźnienia w wyniku błędu klienta lub podania nieprawidłowego adresu.

5.3 Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje

on własnością Sprzedawcy.

5.4 W przypadku odbioru osobistego Sprzedający najpierw informuje Klienta w e-mailu,

że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu takiego e-maila

Klient może po uzgodnieniu ze Sprzedającym odebrać towar w siedzibie Sprzedającego.

W takim przypadku nie dolicza się kosztów wysyłki.

6) Odpowiedzialność za wady

6.1 W sprawach odpowiedzialności za wady strony stosować będą przepisy ustawowe.

6.2 Klient zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego o szkodzie do 2 miesiące po jej

odkryciu.

6.3 Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez

Sprzedawcę reklamacji, o czym Konsument zostanie powiadomiony za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Konsumenta albo przesyłką

pocztową na adres wskazany przez Klienta. Poprawnie złożona reklamacja powinna

zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy

sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem

żądania Konsumenta.

6.4 W przypadku towarów używanych termin przedawnienia wynosi rok od dostawy

towaru do Klienta z poniższym ograniczeniem. Skrócony termin przedawnienia nie

obowiązuje:

– W przypadku szkód wiążących się z narażeniem życia, uszkodzeniem ciała lub

uszczerbkiem na zdrowiu, polegających na umyślnym lub nieumyślnym naruszeniu

obowiązków Sprzedającego, lub na umyślnym lub nieumyślnym naruszeniu obowiązków

ustawowego przedstawiciela lub pomocnika wykonującego zobowiązania Sprzedającego;

– w przypadku pozostałych szkód, polegających na umyślnym lub związanym z rażącym

niedbalstwem naruszeniu obowiązków Sprzedającego lub na umyślnym lub związanym z

rażącym niedbalstwem naruszeniu obowiązków ustawowego przedstawiciela lub

pomocnika wykonującego zobowiązania Użytkownika, a także

– w przypadku, gdy Sprzedający podstępnie przemilczał wadę.

7) Prawo stosowane, właściwość miejscowa sądu

7.1 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla

wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem

Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów –

prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla

rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd

właściwy dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

7.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla

wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem

Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowego zakupu

towarów ruchomych – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego

przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy

wyłącznie właściwy jest sąd miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego.

8) Alternatywne metody rozstrzygania sporów

8.1 Komisja UE udostępnia w internecie pod poniższym linkiem platformę służącą do

rozstrzygania sporów z e-sklepami: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta pełni funkcję adresu kontaktowego, służącego do pozasądowego

rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna lub umów na świadczenie usług

zawartych online, w których stroną jest konsument.

8.2 Sprzedawca nie jest ani zobowiązany, ani gotowy do uczestnictwa w postępowaniu

pojednawczym przed jednostką rozstrzygania sporów konsumenckich.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy & Formularz odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na poniżej określonych

zasadach, przy czym za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną działającą w

celach, które nie mieszczą się w ramach ani prowadzonej przez nią działalności

gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej:

Pouczenie o odstąpieniu od umowy. Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w

terminie czternastu dni.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaści dni od dnia, w którym konsument lub

wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem dostawcy, odebrała ostatni z

towarów wchodzących w skład zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy powiadomić nas (Akapol Serwis s.c. K. i A. Adasiak, ul. Braci Wagów 13A, 02-791 Warszawa, tel. 22 649 60 18, e-mail: akapolserwis@onet.eu) o takiej woli, składając jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Można także

skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest

obligatoryjne.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzyma zwrot wszystkich dokonanych

wpłat, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wyboru sposobu dostawy innego niż oferowana przez nas najbardziej ekonomiczna,

standardowa opcja) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia nadejścia

zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Płatności zwrotnej dokonujemy przy użyciu tej

samej metody płatności, którą konsument zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że

strony wyraźnie postanowią inaczej; w żadnym wypadku konsumentowi nie zostanie

naliczona opłata z tytułu dokonanego zwrotu. Przysługuje nam prawo wstrzymania

zwrotu płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu

ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument zobowiązany jest do odesłania lub przekazania towaru bez zbędnej zwłoki i w

każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia powiadomienia nas o woli

odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli konsument odeśle towary

przed upływem czternastu dni.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy & Formularz odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na poniżej określonych

zasadach, przy czym za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną działającą w

celach, które nie mieszczą się w ramach ani prowadzonej przez nią działalności

gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej:

Pouczenie o odstąpieniu od umowy. Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w

terminie czternastu dni.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaści dni od dnia, w którym konsument lub

wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem dostawcy, odebrała ostatni z

towarów wchodzących w skład zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy powiadomić nas (Akapol Serwis s.c. K. i A. Adasiak, ul. Braci Wagów 13A, 02-791 Warszawa, tel. 22 649 60 18, e-mail: akapolserwis@onet.eu) o takiej woli, składając jednoznaczne oświadczenie (np. listem

wysłanym pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Można także

skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obligatoryjne.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o woli

skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzyma zwrot wszystkich dokonanych

wpłat, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wyboru sposobu dostawy innego niż oferowana przez nas najbardziej ekonomiczna,

standardowa opcja) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia nadejścia

zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Płatności zwrotnej dokonujemy przy użyciu tej

samej metody płatności, którą konsument zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że

strony wyraźnie postanowią inaczej; w żadnym wypadku konsumentowi nie zostanie

naliczona opłata z tytułu dokonanego zwrotu. Przysługuje nam prawo wstrzymania

zwrotu płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu

ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument zobowiązany jest do odesłania lub przekazania towaru bez zbędnej zwłoki i w

każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia powiadomienia nas o woli

odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli konsument odeśle towary

przed upływem czternastu dni.

Ponosimy koszty odesłania towarów.

Konsument odpowiada materialnie również za zmniejszenie wartości towarów

wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich

właściwości, cech i funkcjonalności.

Wyłączenie lub wcześniejsze wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów dostawy towarów

nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie

służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Uwagi ogólne

1) Należy unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Towar należy odesłać w miarę

możliwości w oryginalnym opakowaniu wraz z całym osprzętem oraz z wszystkimi

elementami opakowania. W razie konieczności należy dołączyć dodatkowe opakowanie

ochronne. W przypadku gdy konsument nie dysponuje już oryginalnym opakowaniem,

winien zadbać o odpowiednie opakowanie, zapewniające odpowiednie zabezpieczenie

towaru przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

2) Prosimy o możliwe najszybsze odesłanie do nas towarów (w sposób nieopłacony).

3) Zastosowanie się do uwag ogólnych nie stanowi warunku koniecznego do prawa

odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

Jeżeli chce Pan/Pani odstąpić od umowy, proszę wypełnić poniższy formularz i odesłać.

Adresat

Akapol Serwis s.c. K. i A. Adasiak,

Braci Wagów 13A, 02-791 Warszawa

tel. 22 649 60 18,

e-mail: akapolserwis@onet.eu

 

Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy na

zakup następujących towarów (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówienie z dnia (*) ____________ / otrzymane w dniu (*) __________________

________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________

Podpis konsumenta/(-ów) (w przypadku oświadczenia w formie papierowej)

_________________________

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Oświadczenie o ochronie danych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

1) Informacja dotycząca zbierania danych osobowych i dane kontaktowe administratora

1.1 Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za

zainteresowanie. Poniżej poinformujemy Państwa o zasadach postępowania przy

przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Za

dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania

osoby fizycznej.

1.2 Administratorem danych na tej stronie internetowej w rozumieniu RODO – ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych – jest Akapol Serwis s.c. K. i A. Adasiak, ul. Braci Wagów 13A, 02-791 Warszawa, tel. 22 649 60 18, e-mail: akapolserwis@onet.eu.

Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub

wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Administrator wyznaczył dla tej strony internetowej inspektora ochrony danych, z

którym można skontaktować się w następujący sposób: „Name, Address, Post code, City,

Phone-Number, E-Mail address”

1.4 Ta strona internetowa ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony

przekazywanych danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień czy zapytań

skierowanych do administratora) korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane

połączenie można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki na pasku

przeglądarki internetowej.

2) Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie do celów

informacyjnych, czyli kiedy użytkownik nie chce się rejestrować lub przekazywać nam

innych informacji, zbieramy tylko takie dane, które zostaną przekazane na nasz serwer

przez przeglądarkę internetową użytkownika (tzw. log serwera). Gdy użytkownik

wywołuje naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które ze względów

technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej:

– nasza odwiedzana strona internetowa

– data i godzina dostępu

– ilość wysłanych danych w bajtach

– źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę

– używana przeglądarka internetowa

– używany system operacyjny

– używany adres IP (ewent. zanonimizowany)

Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzględnieniem naszego

uprawnionego interesu w celu poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony

internetowej. Dane nie są przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób.

Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania logów serwera, jeśli będą

istnieć konkretne przesłanki co do niezgodnego z prawem korzystania z treści.

3) Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić

korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Są to

małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika.

Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli

po jej zamknięciu, są ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie

pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym

partnerom (pliki cookie dostawców zewnętrznych) rozpoznawanie przeglądarki

użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (pliki cookie stałe). Pliki cookie

gromadzą i przetwarzają informacje o użytkowniku w określonym zakresie jak np. dane

dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Pliki cookie stałe są kasowane

automatycznie po upływie wyznaczonego okresu czasu, który może być różny w

zależności od pliku cookie.

Częściowo pliki cookie służą do upraszczania procesu składania zamówień poprzez

zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie treści wirtualnego koszyka na wypadek

późniejszych odwiedzin strony internetowej). Przetwarzanie danych osobowych przez

implementowane przez nas pliki cookie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w

celach związanych z realizacją umowy lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. DSGVO w celu

realizacji naszych uprawnionych interesów w zapewnieniu optymalnego, przyjaznego dla

użytkownika i efektywnego korzystania ze strony internetowej.

Współpracujemy z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam w sporządzaniu

atrakcyjnych ofert internetowych. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony

internetowej na dysku twardym komputera użytkownika zapisywane są także pliki

cookie naszych partnerów (pliki cookie dostawców zewnętrznych). O korzystaniu z tego

rodzaju plików cookie i o zakresie każdorazowo zebranych informacji zostaną Państwo

poinformowani indywidualnie i oddzielnie w poniższych akapitach.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki

sposób, aby byli Państwo informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz

aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na

korzystanie z tych plików. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania

ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej

przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany

ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki

internetowej pod następującymi linkami:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manag

e-cookies

Firefox: https://www.mozilla.org/pl/privacy/websites/#cookies

internetowej. Dane nie są przekazywane lub wykorzystywane w inny sposób.

Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania logów serwera, jeśli będą

istnieć konkretne przesłanki co do niezgodnego z prawem korzystania z treści.

3) Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić

korzystanie z określonych funkcji, stosujemy na różnych stronach tzw. pliki cookie. Są to

małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika.

Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli

po jej zamknięciu, są ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie

pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub naszym

partnerom (pliki cookie dostawców zewnętrznych) rozpoznawanie przeglądarki

użytkownika w przypadku jego kolejnych odwiedzin (pliki cookie stałe). Pliki cookie

gromadzą i przetwarzają informacje o użytkowniku w określonym zakresie jak np. dane

dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Pliki cookie stałe są kasowane

automatycznie po upływie wyznaczonego okresu czasu, który może być różny w

zależności od pliku cookie.

Częściowo pliki cookie służą do upraszczania procesu składania zamówień poprzez

zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie treści wirtualnego koszyka na wypadek

późniejszych odwiedzin strony internetowej). Przetwarzanie danych osobowych przez

implementowane przez nas pliki cookie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w

celach związanych z realizacją umowy lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. DSGVO w celu

realizacji naszych uprawnionych interesów w zapewnieniu optymalnego, przyjaznego dla

użytkownika i efektywnego korzystania ze strony internetowej.

Współpracujemy z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam w sporządzaniu

atrakcyjnych ofert internetowych. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony

internetowej na dysku twardym komputera użytkownika zapisywane są także pliki

cookie naszych partnerów (pliki cookie dostawców zewnętrznych). O korzystaniu z tego

rodzaju plików cookie i o zakresie każdorazowo zebranych informacji zostaną Państwo

poinformowani indywidualnie i oddzielnie w poniższych akapitach.

Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki

sposób, aby byli Państwo informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz

aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na

korzystanie z tych plików. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania

ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej

przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany

ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki

internetowej pod następującymi linkami:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manag

e-cookies

Firefox: https://www.mozilla.org/pl/privacy/websites/#cookies

przekazywania danych stanowi przy tym art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6.2 W celu wywiązania się wobec klientów z naszych obowiązków wynikających z

umowy współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi. Nazwisko oraz adres dostawy

użytkownika podajemy wyłącznie do celów niezbędnych do realizacji dostawcy zgodnie z

art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6.3 Zamówienia są realizowane za pośrednictwem dostawcy usług „plentymarkets”

(plentymarkets GmbH, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Nazwisko, adres

oraz ewentualnie inne dane osobowe są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przekazywane

są plentymarkets wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia online. Dane

użytkownika są przekazywane wyłącznie w zakresie, który jest niezbędny do realizacji

zamówienia. Szczegóły dotyczące ochrony danych w plentymarkets i polityki

prywatności w plentymarkets GmbH znajdują się na stronie internetowej plentymarkets

w zakładce „plentymarkets.eu”.

6.4 Przekazywanie danych osobowych firmie kurierskiej.

– DPD

Jeśli doręczenie przesyłki realizuje firma kurierska DPD (DPD Deutschland GmbH,

Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Niemcy ), przekazujemy DPD Państwa adres

e-mail przed doręczeniem przesyłki w celu uzgodnienia terminu doręczenia lub wysłania

powiadomienia o doręczeniu, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę podczas

składania zamówienia. W innym przypadku przekazujemy DPD jedynie imię i nazwisko

odbiorcy oraz adres dostawy. Przekazywanie danych odbywa się w takim zakresie, jaki

jest niezbędny do doręczenia przesyłki. Wówczas ustalenie terminu doręczenia z DPD z

wyprzedzeniem lub otrzymanie powiadomienia o doręczeniu nie będzie możliwe.

Zgodę można każdorazowo odwołać wobec określonego wyżej administratora danych

lub firmy kurierskiej DPD ze skutkiem na przyszłość.

– FedEx

Jeśli doręczenie przesyłki realizuje firma kurierska FedEx (FedEx Express Germany

GmbH, Langer Kornweg 34 k,65451 Kelsterbach, Niemcy), przekazujemy FedEx Państwa

adres e-mail przed doręczeniem przesyłki w celu uzgodnienia terminu doręczenia lub

wysłania powiadomienia o doręczeniu, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę

podczas składania zamówienia. W innym przypadku przekazujemy FedEx jedynie imię i

nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Przekazywanie danych odbywa się w takim

zakresie, jaki jest niezbędny do doręczenia przesyłki. Wówczas ustalenie terminu

doręczenia z FedEx z wyprzedzeniem lub otrzymanie powiadomienia o doręczeniu nie

będzie możliwe.

Zgodę można każdorazowo odwołać wobec określonego wyżej administratora danych

lub firmy kurierskiej FedEx ze skutkiem na przyszłość.

7) Marketing internetowy

Stosowanie Google Ads Conversion- Tracking

Ta strona internetowa korzysta z systemu reklamowego online „Google Ads” oraz w

ramach Google Ads ze śledzenia konwersji Google Ireland Limited, Gordon House, 4

Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Korzystamy z oferty Google Adwords,

aby za pomocą działań reklamowych (tzw. Google Adwords) zwrócić uwagę na nasze

atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych. W oparciu o dane z kampanii

reklamowych możemy ustalić, na ile skuteczne są określone działania reklamowe. W ten

sposób dążymy to tego, aby wyświetlać użytkownikom reklamy, które będą dla nich

interesujące, uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz uzyskać rzetelne obliczenia

kosztów reklamy.

Plik cookie zostaje uruchomiony w celu śledzenia konwersji w momencie, gdy

użytkownik kliknie reklamę Adss połączoną z Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe,

które są przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie tracą

swoją ważność z reguły po upływie 30 dni i nie służą do identyfikacji użytkowników. Jeśli

użytkownik odwiedza określone strony internetowe, a plik cookie nie utracił jeszcze

ważności, Google oraz my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został

przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Nie

można zatem śledzić plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klienta

AdWords. Informacje uzyskane dzięki plikowi cookie do konwersji służą do sporządzania

statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie

konwersji. Klienci otrzymują liczbę wszystkich użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i

zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie zawierają jednak

informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników. Jeśli użytkownik nie

chce uczestniczyć w śledzeniu, może zablokować tę opcję, dezaktywując plik cookie

śledzenia konwersji Google za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej w

zakładce „Ustawienia użytkownika”. W ten sposób użytkownik nie zostaje ujęty w

statystykach śledzenia konwersji. Korzystamy z Google Ads ze względu na nasz

uprawniony interes w celowanej reklamie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W ramach

korzystania z systemu reklamowego online Google Ads dane osobowe mogą być

przesyłane także na serwery Google LLC w USA.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia „Privacy

Shield” między UE i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany

w Unii Europejskiej. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj:

https://www.privacyshield.gov/list.

Pod poniższym adresem internetowym znajduje się więcej informacji na temat przepisów

dotyczących ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=pl

Użytkownik może trwale dezaktywować pliki cookie dla reklam, wybierając odpowiednie

ustawienie w oprogramowaniu swojej przeglądarki lub pobierając i instalując wtyczkę

przeglądarki, która jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl

Należy pamiętać, że po dezaktywacji plików cookie część opcji i usług z tej strony

internetowej może być niedostępna.

 

8) Narzędzie analizy statystyk serwisów

– Google Universal Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie analizy statystyk

serwisów Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

(„Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, pliki tekstowe zapisywane

na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania ze stron

internetowych przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące

korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są z

reguły przekazywane serwerowi Google i tam też są przechowywane, w tym przypadku

dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery Google LLC w USA.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem

„_anonymizeIp()”, co zapewnia anonimizację adresu IP dzięki zastosowanie skrótu i

wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji osób. Dzięki rozszerzeniu adres IP

użytkownika zostaje skrócony wcześniej przez Google w państwach członkowskich UE

lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze

Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach serwerowi Google w USA przekazuje

się pełny adres IP. W tych wyjątkowych przypadkach przetwarzanie odbywa się zgodnie

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwzględnieniem naszego uprawnionego interesu w zakresie

statystycznej analizy zachowania użytkownika w celach optymalizacyjnych i

marketingowych.

Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze

strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i

dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu.

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie

jest łączony z innymi danymi Google.

Zapisywanie plików cookie użytkownik może zablokować za pomocą odpowiednich

ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki; Informujemy jednak, że w takim

przypadku niektóre funkcje i usługi ze strony internetowej mogą być niedostępne.

Ponadto użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych

przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres

IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę

przeglądarki dostępną pod linkiem poniżej:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

W ramach alternatywy dla wtyczki przeglądarki lub w przeglądarkach urządzeń

mobilnych użytkownik może kliknąć link podany poniżej w celu ustawienia pliku cookie

opt-out, co spowoduje zablokowanie możliwości rejestrowania danych przez Google

Analytics na tej stronie internetowej (plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i

tylko dla tej domeny; po skasowaniu plików cookie w tej przeglądarce użytkownik musi

ponownie kliknąć ten link): <a onclick=”alert(’Google Analytics został

wyłączony.’);”href=”javascript:gaOptout()”>Wyłącz Google Analytics.</a>

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia „Privacy

Shield” między UE i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany

w Unii Europejskiej. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj:

https://www.privacyshield.gov/list.

Ta strona internetowa wykorzystuje również Google Analytics do analizy krzyżowej przepływów odwiedzających, która jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora

użytkownika. Przy pierwszym wejściu na stronę użytkownik otrzymuje unikalny, stały i

anonimowy identyfikator, który jest ustawiany na wszystkich urządzeniach. Umożliwia to

przypisanie danych interakcji z różnych urządzeń i różnych sesji do jednego

użytkownika. Identyfikator użytkownika nie zawiera żadnych danych osobowych i nie

przekazuje ich do Google.

Gromadzenie i przechowywanie danych za pomocą identyfikatora użytkownika może

zostać w każdej chwili odwołane ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy wyłączyć

Google Analytics we wszystkich systemach, z których korzystasz, na przykład w innej

przeglądarce lub na swoim urządzeniu przenośnym.

Można go wyłączyć za pomocą wtyczki przeglądarki Google

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

W ramach alternatywy dla wtyczki przeglądarki lub w przeglądarkach urządzeń

mobilnych użytkownik może kliknąć link podany poniżej w celu ustawienia pliku cookie

opt-out, co spowoduje zablokowanie możliwości rejestrowania danych przez Google

Analytics na tej stronie internetowej (plik cookie opt-out działa tylko w tej przeglądarce i

tylko dla tej domeny; po skasowaniu plików cookie w tej przeglądarce użytkownik musi

ponownie kliknąć ten link): <a onclick=”alert(’Google Analytics został

wyłączony.’);”href=”javascript:gaOptout()”>Wyłącz Google Analytics.</a>

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics

znajduje się w polityce prywatności Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl .

9) Inne

Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z Google Maps (API) Google Google Ireland Limited,

Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google Maps to

narzędzie internetowe służące do przedstawiania interaktywnych map z informacjami

geograficznymi. Za pomocą tego narzędzia przedstawiamy użytkownikom naszą

lokalizację, co ułatwia ewentualny dojazd.

Już podczas wywoływania podstron, z którymi połączona jest mapa Google Maps, na

serwer Google w Stanach Zjednoczonych transferowane są informacje na temat

korzystania z naszej strony internetowej (np. adres IP użytkownika) i tam też są

zapisywane, w tym przypadku dane osobowe mogą być przesyłane także na serwery

Google LLC w USA. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto

użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest zalogowany i niezależnie od tego, czy

konto użytkownika istnieje. Po zalogowaniu się użytkownika do Google jego dane są

bezpośrednio przyporządkowywane do jego konta. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy,

musi wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje dane użytkownika

(także użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkownika i analizuje je. Takiej

oceny dokonuje się w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie

uprawnionych interesów Google w ramach wyświetlania spersonalizowanej reklamy,

badania rynku i/lub dostosowania strony internetowej do konkretnych potrzeb.

Użytkownikowi przysługuje prawo do odmowy zgody na tworzenie takich profili

użytkownika, przy czym, aby móc z niego skorzystać, musi zwrócić się bezpośrednio do

Google.

Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia „Privacy

Shield” między UE i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany

w Unii Europejskiej. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj:

https://www.privacyshield.gov/list.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na przekazywanie w przyszłości swoich danych Google w

ramach korzystania z Google Maps, może całkowicie dezaktywować serwis internetowy

Google Maps, wyłączając aplikację JavaScript w swojej przeglądarce. W takim przypadku

użytkownik nie będzie mógł korzystać na stronie internetowej z Google Maps, a tym

samym nie będzie mógł wyświetlać map.

Warunki korzystania Google zostały opisane na stronie internetowej:

http://www.google.pl/intl/pl/policies/terms/regional.html, więcej informacji na temat

korzystania z Google Maps znajduje się na stronie internetowej:

https://www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps.html

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku ze stosowaniem Google

Maps są podane na stronie internetowej Google („Google Privacy Policy”):

http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

10) Prawa osoby, której dane dotyczą

10.1 Obowiązujące prawo ochrony danych zapewnia Państwu liczne prawa wobec

administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych (prawo

do uzyskania informacji, prawo do interwencji), które zostały wymienione poniżej:

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą zgodnie z art. 15 RODO;

– Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;

– Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;

– Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;

– Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o

ograniczeniu przetwarzaniazgodnie z art. 19 RODO;

– Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;

– Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;

– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

10.2 PRAWO DO GŁOSZENIA SPRZECIWU

JEŚLI W RAMACH WYWAŻENIA INTERESÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

ZE WZGLĘDU NA NASZ PRZEWAŻAJĄCY UPRAWNIONY INTERES, W KAŻDEJ CHWILI MAJĄ

PAŃSTWO PRAWO DO ZŁOŻENIA SPRZECIWU PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH Z

POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZE SKUTKIEM NA

PRZYSZŁOŚĆ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE

ODNOŚNYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO

PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE PODAĆ WYSTARCZAJĄCE POWODY

ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ I UZASADNIAJĄCE KONIECZNOŚĆ DALSZEGO

PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE BĘDĄ PRZEWAŻAĆ NAD PAŃSTWA INTERESAMI,

PODSTAWOWYMI PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB, JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY CELOM

ZWIĄZANYM Z DOCHODZENIEM , WYKONYWANIEM LUB OBRONĄ ROSZCZEŃ

PRAWNYCH.

JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W CELACH

ZWIĄZANYCH Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ

CHWILI PRAWO ZŁOŻYĆ SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU OKREŚLONYCH

DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ

TEGO RODZAJU. SPRZECIW MOŻNA ZŁOŻYĆ W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ.

JEŚLI SKORZYSTAJĄ PAŃSTWO Z TEGO PRAWA, ZAKOŃCZYMY PRZETWARZANIE

ODNOŚNYCH DANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z

MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM.

11) Okres zapisywania danych osobowych

Okres zapisywania danych osobowych oblicza się na podstawie ustawowych terminów

przechowywania (np. terminów przechowywania wynikających z prawa handlowego i

podatkowego). Po upłynięciu terminu odpowiednie dane są regularnie kasowane, o ile

nie są już niezbędne do realizacji umowy lub przygotowania zawarcia umowy i/lub po

naszej stronie nie istnieje uprawniony interes w zakresie dalszego przechowywania

danych.